Referat fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde Ejby IF Håndbold

Dato: 20/3-2024

Deltagere: Anette Pedersen, Jonas Jakobsen, Tina Steffensen, Asger Steffensen, Anna Jensen, Søren Grindall, Janne Arlander


Referent: Janne Arlander

1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2: valg af referent

Janne

3: Konstituering af bestyrelsen, samt fordeling af poster og opgaver

Janne Arlander: kasserer

3.A: Valg til formandspost

Anna Jensen: formand

3.B: mailansvarlig, ajourføring af hjemmeside og holdsport og andre ad hoc opgaver.

Opgaver og ansvarlig:

Hovedmailpostkasse: Asger Steffensen

Ajourføring af holdsport og hjemmeside: Anna Jensen

Bookning af hallen for træninger for næste sæson, er gjort af Anna

Anna kan booke haltider til kampe i Fritidsliv

Ansøgning af fonde, fundraising og sponsorater eks. Nordeafonden: Søren Grindall

Turneringer/stævner: Asger står for at holde øje med diverse portaler.

Udlejning af UV-lys: Strukturering og reklamering af dette lægges på et senere møde

Materialeansvarlig: Anna Jensen

4: Status på hold og medlemmer –

Anna mangler at få en enkelt spiller tilmeldt, resten af holdene er ajourført

Der skal søges trænere til alle børnehold til efter sommerferien

4.A: Stemmer holdsportlisterne overens med det aktuelle medlemstal?

Sådan cirka

4.B: Hvem sørger for at få nye medlemmer tilmeldt?

Trænerne melder nye medlemmer på holdsport

4:C: Er der stemning for at stifte et herrehold og hvordan griber vi det an?

Jonas tager kontakt til den gruppe der var interesseret og giver en tilbagemelding.

5: Status på trænerteam og plan for videre forløb - både børn og voksne. Herunder opfølgning på haltider.

Behandlet under tidligere punkter.

6: Status på økonomi, herunder kassebeholdning samt drøftelse af kontingentfastsættelse for den kommende sæson.

Der er pt. et samlet kontingent på ca. 16.000 pr. halvår, hvoraf der pr februar er kontingentudeståender på 4.000 kr. Pr. februar er der et resultat på ca. 6.000 kr.

Damerne hæves til 550 kr. pr halvår fra august.

Der indføres søskenderabat på 50% fra nr. to barn.

7: Drøftelse af klubbens/holdenes ambitioner og kommende events.

Der skal holdes sommerarrangement igen i juni måned, holdes helst i forlængelse af træningerne om tirsdagen.

8: Status på hallen og ombygning samt status på materiel og ansøgninger om sponsorater til indkøb af mat. til dameholdet.

Det er usikkert om hallen bliver ombygget til sommer.

Der stilles ønske om at få repareret basketkurven og få fixet lydanlægget. Anna tager det med videre til halinspektøren.

9: Fastsættelse af møderække i bestyrelsen.

Der fastsættes 4 årlige møder, første møde lægges mandag den 27/5 kl 19.00

10: Evt.

Intet

referat fra generalforsamling 2023

Referat Generalforsamling 2023.pdf

link til email adresser til bestyrelse og trænere.

kontaktoplysninger bestyrelsen 2023.pdf