Vedtægter Ejby IF Håndbold

Vedtægter for Ejby IF Håndbold

§ 1. Afdelingens navn er: Ejby Håndbold

§ 2. Afdelingen er underlagt de generelle vedtægter for Ejby IF.

§ 3. Regler for medlemskab af afdelingerne skal som minimum indeholde bestemmelserne i kapitel 3 i foreningens vedtægter.

Stk. 2. Indmeldelse sker skriftligt til Ejby Håndbolds trænere eller bestyrelse.. Adresseændring meddeles til afdelingens kasserer senest 14 dage efter flytning.

§ 4. Afd.´en skal afholde en ordinær generalforsamling i henhold til foreningens kapitel 8.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger et af Ejby IF´s revisorer revideret regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Andre valg, herunder evt. kritiske revisorer.
8. Eventuelt

§ 5. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når flertallet af afdelingsbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af afdelingens medlemmer over 16 år stiller skriftligt krav herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i henhold til § 21 i foreningens vedtægter.

§ 6. Afdelingerne fastlægger retningslinier for kontingentbetalingen, dog jfr. § 5, stk. 2 i foreningens vedtægter.

§ 7. Ansvaret for afdelingens økonomi påhviler bestyrelsen (dog jfr. foreningens § 17, stk. 4) og kassereren er ansvarlig for de regnskabsmæssige opgaver.

Stk. 2. Afdelingens regnskab og budget fremsendes til hovedforeningen senest 8 dage efter afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 8. Afgørelse om opløsning af afdelingen træffes i henhold til foreningens vedtægter § 19.

Stk. 2. Ved høring om opløsning af afdelingen kræves 2/3 flertal på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger afholdt med to ugers mellemrum.